×
Rozmówki
LiczebnikiZwroty grzecznościoweZapoznawanie sięPożegnaniePorozumiewanie sięProśby, polecenia i propozycjePodziękowania i wyrazy zadowoleniaPrzeprosiny, pomyłki i wyrazy żaluWyrażanie zgodyDezaprobata, odmowaPytaniaCzasMiesiące i lataDni i tygodnieGodziny i minutyKoloryRozmiary i właściwościPytania o drogęKontrola paszportowa i celnaWypełnianie formularzyPodróżowanie samochodemPodróżowanie pociągiemPodróżowanie samolotemPodróże morskieKomunikacja miejskaZakwaterowanieRezerwacjaW hoteluKwatera prywatnaKempingW restauracjiKarta dań, menuPrzystawkiDania główneNapojeDesery
Reklama:

head

Liczebniki

Liczby

Numerais

Liczebniki główne

Numerais cardinais

zero zero ze:rujeden m, jedna f um, uma um u:madwa m, dwie f dois m, duas f do:jsz, du:asztrzy três tre:szcztery quatro kła:trupięć cinco sĩ:kusześć seis səjszsiedem sete se:təosiem oito o:jtudziewięć nove no:wədziesięć dez de:szjedenaście onze ą:zədwanaście doze do:zətrzynaście treze tre:zəczternaście catorze, (BrP) quatorze kato:rzə, kato:rzəpiętnaście quinze kĩ:zəszesnaście dezasseis, (BrP) dezesseis dəzasə:jsz, dəzisə:jszsiedemnaście dezassete, (BrP) dezessete dəzase:tə, dəzəse:təosiemnaście dezoito dəzo:jtudziewiętnaście dezanove, (BrP) dezenove dəzano:wə, dəzano:wedwadzieścia vinte wĩ:tədwadzieścia jeden vinte e um wĩ:tə ə ũ:trzydzieści trinta trĩ:taczterdzieści quarenta kłarę:tapięćdziesiąt cinquenta sĩkłę:tasześćdziesiąt sessenta səsę:tasiedemdziesiąt setenta sətę:taosiemdziesiąt oitenta ojtę:tadziewięćdziesiąt noventa nuwę:tasto cem, cento sę:ĩ, sę:tusto dwadzieścia cento e vinte sę:tu ə wĩ:tədwieście duzentos duzę:tusztysiąc mil mi:ldwa tysiące dois mil do:jż mi:ltysiąc pięćset osiemdziesiąt trzy mil quinhentos e oitenta e três mi:l kinię:tuzə ojtę:ta ə tre:szmilion um milhão ũ: miljãł

Liczebniki porządkowe

Numerais ordinais

pierwszy primeiro primə:jrudrugi segundo səgũ:dutrzeci terceiro tərsə:jruczwarty quarto kła:rtupiąty quinto kĩ:tuszósty sexto se:sztusiódmy sétimo se:timuósmy oitavo ojta:wudziewiąty nono no:nudziesiąty décimo de:simudwudziesty vigésimo wiże:zimutrzydziesty trigésimo triże:zimusetny centésimo sęte:zimu

Ułamki

Fracionários

pół meio, metade mə:ju, məta:dəjeden i pół um e meio ũ:nə mə:jujedna trzecia um terço ũ: te:rsudwie trzecie dois terços do:jsz te:rsuszjedna czwarta um quarto ũ: kła:rtutrzy czwarte três quartos tre:sz kła:rtuszjedna piąta um quinto ũ: kĩ:tujedna szósta um sexto ũ: se:sztujedna siódma um sétimo ũ: se:timujedna ósma um oitavo ũ:nojta:wujedna dziewiąta um nono ũ: no:nujedna dziesiąta um décimo ũ: de:simujedna setna um centésimo ũ: sęte:zimu
Reklama:


Reklama: