×
Gramatyka
Alfabet portugalskiRzeczownikiPrzymiotnikiRodzajnikRodzajnik określonyRodzajnik nieokreślonyZaimkiZaimki osoboweZaimki zwrotneZaimki dzierżawczeZaimki pytająceZaimki względneZaimki przecząceZaimki wskazująceZaimki nieokreśloneLiczebnikiLiczebniki główneLiczebniki porządkoweUłamkiWyrażanie wielokrotnościDziałania liczbowePodawanie godzinyCzasownikiPrzegląd czasówCzas teraźniejszyCzas przeszłyCzas przyszłyTryb łączącyTryb przypuszczającyTryb rozkazującyImiesłów przeszłyGerundiumPrzysłówkiCzasowniki nieregularne
Reklama:

1 Alfabet portugalski

Wymowa portugalskiego alfabetu
a [a] h [aga] o [o] v [ve]
b [be] i [i] p [pe] w [dabliu]
c [se] j [ʒota] q [ke] x [ʃiʃ]
d [de] k [kapa] r [erre] y [ípsilon]
e [e] l [ele] s [esse] z [ze]
f [efe] m [eme] t [te]
g [ge] n [ene] u [u]
Oprócz wyżej wymienionych liter w wyrazach obcego pochodzenia występują również litery k, w oraz y - wprowadzone do alfabetu w 2009 roku. W portugalskim alfabecie obecnych jest wiele znaków diakrytycznych tworzących następujące litery: á, â, ã, ç, é, ê, í, ó, ô, õ, ú. Należy pamiętać, że język portugalski posiada dwa oficjalne warianty - europejski i brazylijski - różniące się głównie wymową, a także słownictwem i, w niewielkim stopniu, gramatyką.
Wymowa samogłosek
Cechą charakterystyczną języka portugalskiego (w jego europejskiej odmianie) jest redukcja samogłosek w sylabach nieakcentowanych. Samogłoski dzielą się na ustne (a, e, i, o, u) i nosowe (ã, õ oraz wszystkie pozostałe samogłoski jeśli znajdują się przed spółgłoskami m i n).
Wymowa spółgłosek i grup spółgłoskowych
Zbitki di, ti, ni wymawiane są twardo: dizer [dyzer], sentir [sentyr], ministro [minysztru]. Q w zbitkach qua, quo wymawiamy jako [kw] ([kwa], [kwo]). Zbitkę que wymawiamy jako [ke]. Natomiast zbitkę qui wymawiamy jako [kj] gdy następuje po niej samogłoska, lub jako [ki] gdy następuje po niej spółgłoska lub zbitka ta występuje na końcu wyrazu. Samogłoskę ã wymawiamy nosowo. Spółgłoski b, d, f, m, n, p, r, t wymawiane są podobnie jak w języku polskim.
c - [k], przed e, i - [s] r - na pocz. wyrazu i w zbitce -rr- gardłowo
ch - [ʃ] s - między samogłoskami - [z]
ç - [s] s - przed spółgł. i na końcu wyrazu - [ʃ]
g - [g], przed e, i - [ʒ] ss - [s]
h - nieme x - przed spółgł. i na pocz. wyrazu - [ʃ]
j - [ʒ] x - między samogłoskami - [ks]
lh - [nj] z - na końcu wyrazu [ʃ]
nh - [nj] z - między samogłoskami [z]
W dwugłoskach i trójgłoskach wymowa i jest zbliżona [j].
gua [gwa] que [ke] qui [ki]
gue [ge] gui [gi] ão [au]
iai [jaj] eõe [joj] ãe [aj]
Wymowa znaków specjalnych w zapisie wymowy
[ɑ̃] Nosowe a. Wymawiane jak a z naznakiem m lub n.
[ĩ] Nosowe i. Wymawiane jak i z naznakiem m lub n.
[ũ] Nosowe u. Wymawiane jak u z naznakiem m lub n.
[ə] Krótka półsamogłoska występująca na końcu wyrazu.
Odmiana brazylijska - wymowa
W brazylijskiej odmianie języka portugalskiego samogłoski w sylabach nieakcentowanych nie ulegają takiej redukcji jak w wariancie europejskim. Zbitki de, di oraz te, ti wymawia się [dzi], [ci]. Można się również spotkać z odmienną wymową s na końcu wyrazów (wymawiane jako [s] lub, np. w Rio de Janeiro, jako [sz]).
Reklama:


Reklama: