×
Gramatyka
Alfabet angielskiRzeczownikiPrzymiotnikiPrzedimkiZaimkiZaimki osoboweZaimki dzierżawczeZaimki zwrotneZaimki wskazująceZaimki pytająceLiczebnikiCzasownikiCzasowniki posiłkoweCzasowniki modalneStrona biernaThe Gerund - GerundiumCzasy gramatycznePresent Continuous TensePresent Simple TenseImperative - tryb rozkazującyWyrażanie propozycji lub zachętyPast Simple TensePast Continuous TensePresent Perfect TensePresent Perfect Continuous TensePast Perfect TenseFuture Simple TenseKonstrukcja be going toWyrażanie przypuszczeniaTeraźniejszość i przyszłośćPrzeszłośćPrzysłówkiKlasyfikacja przysłówkówStopniowanie przysłówkówSzyk wyrazów w zdaniu
Reklama:

1 Alfabet angielski

Pisownia i wymowa alfabetu angielskiego
a [eɪ] h [eɪtʃ] o [ow] v [viː]
b [biː] i [aɪ] p [piː] w [dʌbəljuː]
c [siː] j [dʒeɪ] q [kjuː] x [eks]
d [diː] k [keɪ] r [ɑː] y [waɪ]
e [iː] l [el] s [es] z [zed]
f [ef] m [em] t [tiː]
g [dʒiː] n [en] u [juː]
Wymowa znaków specjalnych
Znaki specjalne użyte w zapisie fonetycznym wymawia się w następujący sposób:
[θ] Bezdźwięczną głoskę [θ] wymawia się umieszczając koniec języka między przednimi zębami i wymawiając głoskę f. Np. think
[ð] Dźwięczną głoskę [ð] wymawia się umieszczając koniec języka między przednimi zębami i wymawiając głoskę w. Np. this
[ŋ] Nosowa głoska n jest wymawiana jak polskie n w połączeniu z k lub g, np. w słowach bank, gong.
[ə] Samogłoska występująca najczęściej w sylabach nieakcentowanych, podobna do słabo wymówionego polskiego y
[æ] Samogłoskę [æ] można nazwać szerokim e, ponieważ przypomina dźwięk pomiędzy polskim e i a.
Zapis wymowy ułożyliśmy w taki sposób, aby umożliwić szybkie i proste odczytanie poszczególnych słów i zdań.
Reklama:


Reklama: